Regulamin Oferty Cateringu Bożonarodzeniowego Hotelu Bellotto

 

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady zawierania Umów Sprzedaży na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą w zakresie Oferty Cateringu Bożonarodzeniowego za pośrednictwem Strony.

Wszelkie terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane w Pkt 2 Regulaminu.

Strona prowadzona jest przez Sprzedawcę.

Strona służy do prezentacji produktów spożywczych, w tym wyrobów własnych Sprzedawcy oraz do obsługi prowadzonej przez Sprzedawcę sprzedaży w Punkcie, w tym do składania Zamówień. Przedmiotem sprzedaży są w szczególności produkty i wyroby gastronomiczne, cukiernicze oraz garmażeryjne. Szczegółowy asortyment aktualizowany jest na Stronie, w zakładce pod adresem https://catering.hotelbellotto.pl/catering-swiateczny.

Sprzedawca zobowiązuje się do wykonania i sprzedaży Produktów na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

Miejscem zawierania Umów Sprzedaży jest Punkt położony w Warszawie w Hotelu Bellotto przy ul Senatorskiej 13/15. (00-075), w Warszawie; e-mail: catering@hotelbellotto.pl

Klient zobowiązuje się do postępowania z obowiązującymi przepisami prawa oraz Regulaminem.

Przepisy Regulaminu nie uchybiają powszechnie obowiązującym przepisom prawa dotyczącym ochrony konsumentów. Postanowienia niezgodne z powszechnie obowiązującymi normami prawa, uważa się za nieobowiązujące. W ich miejsce stosuje się odpowiednie normy powszechnie obowiązującego prawa.

Strona przeznaczona jest wyłącznie dla osób, które ukończyły 18 lat.

 

2. Definicje

Formularz - formularz udostępniony na Stronie, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie;

Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która posiada zdolność do czynności prawnych, która złożyła Zamówienie;

Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://catering.hotelbellotto.pl/catering-swiateczny

Sprzedawca - Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. z siedzibą przy ul. Senatorskiej 13/15, 00-075 w Warszawie (adres korespondencyjny: ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 29876, NIP: 526-02-00-081, kapitał zakładowy 5 060 000 zł w całości wpłacony.

Produkt – produkt spożywczy (żywność) lub zestaw produktów żywnościowych znajdujący się w asortymencie Sprzedawcy prezentowanym na Stronie.

Potwierdzenie Zamówienia – wiadomość wysłana pocztą elektroniczną przez Sprzedawcę na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu, potwierdzająca złożenie Zamówienia przez Klienta i jego przyjęcie przez Sprzedawcę, określająca warunki Umowy Sprzedaży.

Punkt – punkt sprzedaży położony przy ul. Senatorskiej 13/15, 00-750 Warszawa.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane w sposób przewidziany w Regulaminie i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą o wartości co najmniej 320zł brutto.

Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

Umowa Sprzedaży – umowa wyrobu i sprzedaży Produktu zawarta na odległość przez Sprzedawcę z Klientem za pośrednictwem Strony, której integralną częścią jest Regulamin.

 

3. Kontakt ze Sprzedawcą

 1. Kontakt Klienta ze Sprzedawcą jest możliwy za pośrednictwem:

 1. poczty elektronicznej (adres e-mail: catering@hotelbellotto.pl);

 2. telefonu: +48 660 406 480, +48 781 818 854

 1. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie w godzinach od 9:00 do 17:00 w dniach roboczych, tj. w dniach od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych lub dni ustawowo wolnych od pracy.

 

4. Wymagania techniczne

Do korzystania ze Strony, w tym przeglądania Produktów oraz składania Zamówień, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Internet Explorer 11, Microsoft Edge 86 lub nowszy, Firefox 72 lub nowszy, Chrome 83.0 lub nowszy, Safari 12.1 lub nowszy z włączoną obsługą JavaScript.

 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

 3. włączona obsługa plików Cookiem.

 

5. Składanie Zamówienia

 1. Przeglądanie Produktów jak również składanie Zamówień przez Klienta na Produkty odbywa się bez zakładania konta użytkownika na Stronie.

 2. Złożenie Zamówienia wymaga podania niezbędnych danych, w tym danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia zgodnie z postanowieniami niniejszego pkt 5 Regulaminu.

 3. Ceny Produktów wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron Umowy Sprzedaży jest cena widniejąca przy Produkcie w momencie złożenia Zamówienia przez Klienta.

 4. Złożenie Zamówienia możliwe jest najpóźniej do dnia 19.grudnia 2022r., do godziny 19:00, z zastrzeżeniem postanowień pkt 7 ust. 11 Regulaminu.

 5. Złożenie Zamówienia może nastąpić poprzez wypełnienie Formularza zamówienia udostępnionego na Stronie;

Złożenie Zamówienia może nastąpić 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu.

 1. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Strony, należy:

 1. wybrać z asortymentu zamieszczonego na Stronie Produkt lub Produkty o łącznej wartości co najmniej 320 zł brutto i wskazać go w Zamówieniu (w przypadku wypełniania Formularza nacisnąć przycisk „DO KOSZYKA”);

 2. podać dane Klienta niezbędne do realizacji Zamówienia, w tym dane osobowe: imię i nazwisko, miejsce dostawy Produktu (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, a w przypadku Klientów będących przedsiębiorcami także: nazwę firmy, adres firmy, numer NIP. Sposób i zakres przetwarzania danych osobowych określony jest w pkt. 11 Regulaminu.;

 3. dokonać wyboru rodzaju wydania Produktu (odbiór osobisty bądź dostawa Produktu);

 4. dokonać wyboru terminu dostawy/odbioru Produktu dostępnego w chwili składania Zamówienia (w przypadku składania Zamówienia poprzez Formularz, wcisnąć odpowiedni przycisk oznaczający datę odbioru/dostawy);

 5. złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i akceptacji jego postanowień (w przypadku składania Zamówienia za pośrednictwem Formularz poprzez odznaczenie odpowiedniego przycisku);

 6. wybrać sposób płatności;

 7. w przypadku składania Zamówienia za pośrednictwem Formularza kliknąć przycisk “Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub równoznaczny;

 8. w przypadku wyboru dostawy Produktów, kliknąć w przycisk o upoważnieniu dostawcy do odbioru Produktów w imieniu Klienta w Punkcie.

 1. Osoba fizyczna składając Zamówienie oświadcza tym samym, że jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Osoba składając Zamówienie w imieniu Klienta niebędącego osobą fizyczną oświadcza, że ma stosowne umocowanie do zawarcia Umowy w jego imieniu na warunkach określonych w Regulaminie.

 2. Klient jest odpowiedzialny za podanie prawidłowych i prawdziwych danych, w tym adresu e-mail, do którego posiada stały dostęp. Klient jest zobowiązany do zapewnienia, że podany numer telefonu jest prawidłowy oraz że jest pod nim osiągalny. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewykonania obowiązków wymienionych powyżej.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Zamówienia w przypadku podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, braku możliwości ustalenia z Klientem poprawnego adresu dostawy lub terminu dostawy, niewypełnienia przez Klienta obowiązków wskazanych w Regulaminie.

 

6. Zawarcie i wykonanie Umowy

 1. Poprzez złożenie Zamówienia za pośrednictwem Strony, Klient składa ofertę kupna Produktów wskazanych w Zamówieniu na warunkach określonych w Regulaminie.

 2. Po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem Formularza, Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi jego przyjęcie poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Klienta w Zamówieniu potwierdzającej przyjęcie i warunki Zamówienia (Potwierdzenie Zamówienia). Z chwilą otrzymania przez Klienta Potwierdzenia Zamówienia zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 3. Potwierdzenie Zamówienia zawiera ustalone warunki Zamówienia, a w szczególności ilość oraz rodzaj Produktu, całkowitą cenę do zapłaty oraz informację o czasie i adresie dostawy Produktu. Klient ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń co do treści zawartych w Potwierdzeniu Zamówienia w ciągu 24 godzin od otrzymania wiadomości od Sprzedawcy. Brak zgłoszenia zastrzeżeń w zakreślonym terminie jest równoznaczne z akceptacją warunków Umowy Sprzedaży

 4. Treść Umowy Sprzedaży jest utrwalana, zabezpieczana i udostępniana Klientowi poprzez: udostępnienie Regulaminu na Stronie oraz przesłanie Potwierdzenia Zamówienia na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta. Sprzedawca utrwala treść zawartej Umowy Sprzedaży także w swoim systemie informatycznym.

 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Zamówienia do momentu uzupełnienia lub wyjaśnienia, w przypadkach gdy dane Klienta są niekompletne, niezgodne z prawdą lub w jakikolwiek inny sposób uniemożliwiają realizację Zamówienia, w tym kontakt z Klientem.

 6. Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia Zamówienia w przeciągu 48 godzin od chwili jego złożenia w przypadku niemożliwości jego realizacji (np. z powodu braku określonego Produktu).

 

7. Płatność i Odbiór

 1. Przedmiotem Zamówienia mogą być Produkty o łącznej wartości nie niższej niż 320 zł brutto.

 2. Cena Produktu nie zawiera kosztu dostarczenia Produktów do Klienta. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3. poniżej, do ostatecznej kwoty Zamówienia zostanie doliczony koszt Dostawy, o której Klient zostanie poinformowany na etapie składania Zamówienia.

 3. W przypadku, gdy łączna wartość Produktów w jednym Zamówieniu przekracza 1 389 zł brutto, koszt Dostawy pokrywa Sprzedawca.

 4. Klient zobowiązuje się do odbioru zamówionego Produktu w Recepcji Hotelu Bellotto, ul. Senatorska 13/15, 00-075 w Warszawie w dniu 22.12.2022r. lub 23.12.2022r. w godzinach 13:00-19:00. Klient może odebrać Produkt osobiście lub za pośrednictwem innej, upoważnionej przez Klienta osoby.

 5. Klient może też skorzystać z opcji dostawy Zamówienia, pod warunkiem upoważnienia przez Klienta dostawcy do odbioru zamówionego Produktu w imieniu Klienta w Punkcie i dostarczenia pod wskazany przez Klienta w treści Zamówienia adres znajdujący się w obszarze granic administracyjnych m. st. Warszawy, Ząbek i Konstancina - Jeziornej.

 6. Sprzedawca poinformuje Klienta o przybliżonym przedziale czasowym dostawy w dniu wskazanym w Zamówieniu poprzez wysłanie wiadomości sms na nr telefonu wskazany w Zamówieniu z wyprzedzeniem co najmniej 24 godzin. Klient ma obowiązek zapewnić możliwość skutecznego dostarczenia Produktów w nieprzekraczalnym terminie 10 min od chwili zawiadomienia o dokonaniu dostawy pod adres wskazany w Zamówieniu. Przez zawiadomienie o dokonaniu dostawy rozumie się wykonanie połączenia na nr telefonu wskazany w Zamówieniu w chwili dostawy.

 7. W razie nieodebrania przez Klienta Produktów z przyczyn leżących po stronie Klienta, Produkt uznaje się za skutecznie dostarczony z upływem czasu wskazanego na odbiór osobisty w Zamówieniu.

 8. W przypadku wybrania przez Klienta opcji dostawy Produktu, wydanie (odbiór) Produktu następuje w Punkcie w momencie wydania przez Sprzedawcę zamówionych Produktów dostawcy.

 9. W przypadku niedokonania dostawy przez dostawcę z przyczyn leżących po stronie Klienta, tj. z powodu nieobecności Klienta w przedziale czasowym wskazanym w smsie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, bezskutecznego upływu 10 min od zawiadomienia o dokonaniu dostawy, błędów w danych teleadresowych w Zamówieniu, przyjmuje się że dostawa nastąpiła w chwili zawiadomienia o dostawie.

 10. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 lub 8 powyżej, Klient jest uprawniony do odbioru osobistego Produktu w Punkcie w dniu następującym po dniu określonym w Zamówieniu najpóźniej do godziny 12.00.

 11. W przypadku niedostarczenia Produktu z winy dostawcy, Sprzedawca zobowiązuje się: dostarczyć Produkt w innym terminie niż wskazany w Zamówieniu lub zwrócić Klientowi zapłaconą przez Klienta cenę. Wybór spośród powyższych opcji jest uzgadniany każdorazowo z Klientem.

 12. Sprzedawca niniejszym informuje, a Klient przyjmuje do wiadomości, że złożenie Zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Klient w momencie składania Zamówienia poprzez Formularz wyraźnie potwierdzi, że wie, że Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Klient zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie wybierając na etapie składania Zamówienia: Płatności elektroniczne (Przelewy24).

 13. Warunkiem realizacji Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę jest wpłacenie pełnej kwoty wskazanej w Potwierdzeniu Zamówieniu. W przypadku braku dokonania opłaty przez Klienta Zamówienie zostanie anulowane.

 14. Do każdego Zamówienia złożonego za pośrednictwem Strony, Klient otrzymuje fakturę lub paragon według wyboru Klienta określonego na etapie składania Zamówienia.

 

8. Produkty

 1. Sprzedawca gwarantuje, że wszystkie Produkty będą świeże, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostaną przygotowane ze składników legalnie wprowadzonych na rynek polski.

 2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia Produktów publikowanych na Stronie były zgodne z rzeczywistością, natomiast zastrzega, że kolory lub kształty Produktów mogą w rzeczywistości nieznacznie odbiegać od przedstawionych na ww. zdjęciach, z uwagi na niepowtarzalność wyrobów cukierniczych i garmażeryjnych, a także różnorodność składników spożywczych używanych do wyrobu Produktów. Sprzedawca informuje, iż zdjęcia zamieszczone na Stronie przedstawiają Produkty wraz z dekoracjami oraz aranżacjami, które nie stanowią przedmiotu Zamówienia ani nie wchodzą w jego skład.

 3. Szczegółowe informacje o Produktach można uzyskać drogą telefoniczną lub mailową.

 

9. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

 1. Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży z przyczyn stanowiących siłę wyższą a także z powodu wprowadzenia ograniczeń, nakazów i zakazów w prowadzeniu działalności gospodarczej, w szczególności gastronomicznej, związanych z rozwojem epidemii choroby COVID-19 powodowanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, uniemożliwiających lub nadmiernie utrudniających Sprzedawcy wykonanie lub dostawę Produktów.

 2. W przypadkach określonych w ust. 1 powyżej Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty w terminie 14 dni od dnia poinformowania Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. W przypadku, gdy zamówienie było opłacone za pośrednictwem płatności elektronicznej, zwrot środków nastąpi za pośrednictwem podmiotu obsługującego ww. płatność.

 3. Zgodnie z art. 38 pkt. 3, 4, 5 oraz pkt. 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta, Klientowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, z uwagi na charakterystykę przygotowywanych i dostarczanych w ramach zawartej Umowy Sprzedaży Produktów, jakimi są przygotowywane posiłki o krótkim okresie przydatności do spożycia, dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia oraz ze względów higienicznych, a także charakter usługi z zakresu gastronomii, której wykonanie oznaczono na określony dzień.

 

10. Reklamacje

 1. Klient, lub upoważniona przez Klienta osoba, przed dokonaniem odbioru Produktów powinien dokonać ich sprawdzenia w Punkcie.

 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży po jego odbiorze lub dostawie, Klient może złożyć reklamację przez formularz reklamacyjny dostępny na Stronie, poprzez wysłanie na adres e-mail: catering@hotelbellotto.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy.

 3. Zaleca się, aby reklamacja zawierała: dane identyfikacyjne Klienta – imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej, informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, m.in. rodzaj i data wystąpienia nieprawidłowości; żądania Klienta.

 4. Reklamacja powinna zostać złożona niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży.

 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie nie później niż 14 dni od dnia wpływu reklamacji do Sprzedawcy. Sprzedawca poinformuje Klienta mailowo lub telefonicznie o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

 6. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/). Wykaz stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. Konsument może uzyskać pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 7. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

 

11. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klienta będącego osobą fizyczną oraz osoby działającej w imieniu Klienta (np. osoby składającej Zamówienie w imieniu osoby prawnej) jest spółka Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. z siedzibą w Warszawie. Adres do korespondencji: ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa. W sprawach dotyczących danych osobowych należy kontaktować się pisemnie na adres wskazany do korespondencji lub z inspektorem ochrony danych na adres email: iod@zprsa.pl

 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w następującym celu:

 1. złożenia i realizacji Zamówienia (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

 2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, min. wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych (art. 6 ust. 1 lit c RODO);

 3. realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci: złożenia i realizacji Zamówienia (w przypadku, gdy działają Państwo w imieniu Klienta), dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami, w tym odpowiedzialnością cywilną, administracyjną, karną (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Podanie danych osobowych we wskazanych powyżej celach jest konieczne dla złożenia i realizacji Zamówienia.

 1. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), np. w celach marketingowych jak informowanie o naszych produktach, usługach, promocjach. W takiej sytuacji zostaniecie Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest wówczas dobrowolne.

 2. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty świadczące usługi na rzecz administratora (min. usługi IT, obsługę prawną, podatkową, usługi doradcze); ponadto firmy kurierskie, firmy realizujące dostawę produktów stanowiących przedmiot Zamówienia, banki i instytucje pośredniczące w płatnościach.

 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane (w tym przechowywane) przez okres niezbędny do wykonania umowy oraz okres wymagany przepisami prawa (np. wynikający z przepisów dotyczących podatków, rachunkowości).

W przypadku, gdy dalsze przetwarzanie danych osobowych jest konieczne w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, będą one przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń lub do czasu zakończenia postępowania.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, będą one przechowywane do czasu wycofania zgody, nie dłużej jednak niż do ustania celu w jakim zostały zebrane.

 1. Przysługuje Państwu prawo: żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niepełnych danych osobowych, żądania usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych.

 2. W każdej chwili przysługuje Państwu możliwość wycofania zgody (w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody), co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które nastąpiło przed wycofaniem zgody.

 3. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do organizacji międzynarodowych.

 5. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą poddawane profilowaniu.

 

12. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw technicznych w dostępie do Strony, w szczególności wynikających z konieczności konserwacji bądź aktualizacji danych na serwerze.

 2. Prawa do Strony, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do nazw, domeny internetowej, strony internetowej, a także do formularzy, logotypów oraz fotografii na niej umieszczonych należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie właściwe przepisy prawa polskiego.

 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj. zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, zmiany asortymentu - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących Konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

 6. O zmianach niniejszego Regulaminu Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na Stronie zawierającej termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. Klient, który nie akceptuje zmian jest obowiązany zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem zawartych Umów Sprzedaży, jeżeli zmiany Regulaminu ich dotyczą.

 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.11.2022r. i obowiązuje do dnia 19.12.2022r., z tym zastrzeżeniem że postanowienia Regulaminu stosuje się do Umów Sprzedaży zawartych podczas jego obowiązywania, w tym do wszelkich dochodzonych na ich podstawie roszczeń, w tym w trybie reklamacji.